สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

*********************
2.1.) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้วมีพื้นที่รวม  29  ตารางกิโลเมตร หรือ 22,061 ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพลประมาณ 2.8 กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายสภาพอากาศแห้งแล้ง ตำบลเก่างิ้วทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ  ลำห้วยอีโซ ลำห้วยขี้หนู ไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลในแนวเหนือใต้ และลำห้วยซำประดู่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สายสระบุรี-หนองคายตัดผ่านทางด้านตะวันออกของตำบล ระหว่างตำบลโจดหนองแกและตำบลเก่างิ้วผ่านหมู่ที่ 9,6,5,7 มีรถวิ่งผ่านตลอด 24 ชั่วโมงและมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-หนองคาย)ตัดผ่านทางทิศใต้ไปยังทิศตะวันออกของตำบลมีถนนลาดยางสายบ้านชัยประเสริฐ-ฮ่องหอย เป็นถนนของกรมโยธาธิการตัดผ่านทางทิศใต้ของตำบลในแนวตะวันออก–ตก

2.2.) ที่ตั้งและอาณาเขต
          ที่ตั้ง ตำบลเก่างิ้วตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพล ประมาณ 2.8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ        78  กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพล  อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
-       ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลหนองแวงนางเบ้า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
-       ทิศใต้  ติดต่อ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
- ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโจดหนองแก และเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
-       ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
เขตการปกครอง ตำบลเก่างิ้ว แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
                    หมู่ที่ 1 บ้านเก่างิ้ว                   ผู้ใหญ่บ้าน        นายถนอม          กองคุณ
                    หมู่ที่ 2 บ้านหนองบั่ว               กำนัน               นายนพดล         ประทุมมา
                    หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่      ผู้ใหญ่บ้าน        นางรุ่งราวรรณ     วัตต์
                    หมู่ที่ 4 บ้านคึมชาต                 ผู้ใหญ่บ้าน        นายอนุชาติ        คหะวิทยา
                    หมู่ที่ 5 บ้านชัยมงคล               ผู้ใหญ่บ้าน        นายทวีศักดิ์        อูปแก้ว
                    หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด            ผู้ใหญ่บ้าน        นางทิพย์สมัย      มีเงิน
                    หมู่ที่ 7 บ้านชัยประเสริฐ           ผู้ใหญ่บ้าน        นายขจรพล        จันทเวช
                    หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว                ผู้ใหญ่บ้าน         นายสมโชค        หมื่นไธสง
                    หมู่ที่ 9 บ้านหนองผง               ผู้ใหญ่บ้าน         นายลับ              ชื่นหมื่นไวย
                    หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา            ผู้ใหญ่บ้าน        นายเวศน์            ชนะเกตุ
                    หมู่ที่ 11 บ้านชัยเจริญ              ผู้ใหญ่บ้าน        นายสนั่น             ไมล์หรือ
 
      ตำบลเก่างิ้วมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,785  ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,549  คน เป็นชาย  2,663 คน  เป็นหญิง  2,886  คน
จำนวนประชากร  แยกตามหมู่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนครัวเรือน(ทำการเกษตร) จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1 เก่างิ้ว 270 235 419 463 882
2 หนองบั่ว 159 146 237 273 510
3 หนองม่วงใหญ่ 134 130 255 275 530
4 คึมชาต 74 71 116 134 250
5 ชัยมงคล 147 35 212 215 427
6 โนนสะอาด 137 86 167 202 369
7 ชัยประเสริฐ 249 69 241 277 518
8 สระแก้ว 171 165 258 269 527
9 หนองผง 89 22 150 159 309
10 ชัยพัฒนา 141 139 260 244 504
11 ชัยเจริญ 211 62 319 350 669
รวม 11 1,782 1,160 2,634 2,861 5,495
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ข้อมูล    ณ   วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  2557
2.3.) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          การคมนาคม
2.3.1.ทางรถยนต์  ตำบลเก่างิ้วเป็นตำบลที่มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน จากทิศเหนือจรดทิศใต้และเชื่อมระหว่างตะวันออก-ตะวันตก กับ ถนนเมืองพล – หนองสองห้องซึ่งประชาชนสามารถที่จะเดินทางไปยัง จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของอำเภอพล ที่มีถนนลาดยางของโยธาธิการโยงไปยังอำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่  ซึ่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
1.              ทางรถไฟ มีเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพฯ-หนองคายผ่านบ้านชัยประเสริฐ หมู่ 7 บ้านชัยเจริญ หมู่ 11 บ้านชัยมงคล หมู่ 5  บ้านโนนสะอาด หมู่ 6  
2.              โทรศัพท์  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ 1 ชุมสาย  จำนวนเลขหมายที่มี 200 เลขหมาย  จำนวนเลขหมายที่ผู้เช่า จำนวน 139 เลขหมาย
3.              ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะนั้นทางตำบลเก่างิ้วได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร    ไปมาในเวลากลางคืน
4.              ประปา  ตำบลเก่างิ้วใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค เป็นบางส่วนย่อยในหมู่บ้าน แต่ส่วนมากใช้น้ำประปาหมู่บ้าน คือ ประปาใต้ดิน มีครบทั้ง  11 หมู่บ้าน

2.4.) ข้อมูลแหล่งน้ำ

2.4.1       แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
1.ลำห้วย ประกอบด้วย
-   ลำห้วยขี้หนู ความยาวประมาณ   3  กิโลเมตร  ไหลผ่านที่ หมู่ที่  3,8
-   ลำห้วยแพทย์บุตร ความยาวประมาณ  2  กิโลเมตร ไหลผ่านที่ หมู่ที่  6
-   ลำห้วยซำประดู่ตอนบน ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรไหลผ่านที่ หมู่ที่ 1,2,4
-   ลำห้วยอีโซ ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ไหลผ่านที่ หมู่ที่  4, 5 ,6 , 10
-   ลำห้วยซำประดู่ตอนล่าง ความยาวประมาณ 2  กิโลเมตรไหลผ่านหมู่ที่ 1,8
-   ลำห้วยคลองแฮดตอนบน ความยาวประมาณ  1  กิโลเมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 9
  2. หนองน้ำ ประกอบด้วย
-  ฝายใหญ่ เนื้อที่ประมาณ  31 ไร่ อยู่ในพื้นที่  หมู่ 1บ้านเก่างิ้ว
-  หนองแก เนื้อที่ประมาณ  13 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 1,2  บ้านเก่างิ้ว และบ้านหนองบั่ว
-  หนองบั่ว  เนื้อที่ประมาณ  32  ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 2  บ้านหนองบั่ว
-  หนองทหาร  เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่      
2.4.2       แหล่งน้ำที่มนุษย์จัดสร้างขึ้น
1. สระน้ำ ประกอบด้วย
1. สระแพทย์บุตร เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด
2. สระหนองม่วงใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่
3. สระแดงสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านชัยเจริญ
4. สระวัดสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านคึมชาต
5. สระวัดหนองผง  เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองผง
6. สระชัยมงคล เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านชัยมงคล
7. สระชัยประเสริฐ  เนื้อที่ประมาณ  1 ไร่ 2 งาน  อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านชัยประเสริฐ
8. สระแก้ว  เนื้อที่ประมาณ  7 ไร่  1 งาน  อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านสระแก้ว
9. สระหนองรัง  เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่  อยู่ในพื้นที่หมู่  4  บ้านคึมชาต
 
 
 
 
             2.ระบบประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ แหล่งผลิตน้ำดิบ ระบบประปา ปริมาณน้ำ หมายเหตุ
ผิวดิน บาดาล พอ ไม่พอ
1.         เก่างิ้ว 1   / /   / ใช้ร่วมกับหมู่ 8
2.         หนองบั่ว 2   /   /   ใช้ร่วมกับหมู่ 10
3.         หนองม่วงใหญ่ 3     / /    
4.         คึมชาต 4   / / /    
5.         ชัยมงคล 5     / /    
6.         โนนสะอาด 6     / /    
7.         ชัยประเสริฐ 7     / /    
8.         สระแก้ว 8     /   / ใช้ร่วมกับหมู่ 1
9.         หนองผง 9     / /    
10.     ชัยพัฒนา 10   /     / ใช้ร่วมกับหมู่ 2
11.     ชัยเจริญ 11     / /    
 
3.บ่อบาดาล จำนวน 37  แห่ง ประกอบด้วย 
ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ จำนวนบ่อบาดาล สภาพบ่อบาดาล หมายเหตุ

ดี

พอใช้ ชำรุด
1. เก่างิ้ว 1 4 1 1 2  
2. หนองบั่ว 2 3 - 2 1  
3. หนองม่วงใหญ่ 3 3 - 2 1  
4. คึมชาต 4 5 - 2 3 รวมโรงเรียน
5. ชัยมงคล 5 3 2 1 -  
6. โนนสะอาด 6 6 4 - 2  
7. ชัยประเสริฐ 7 2 2 - -  
8. สระแก้ว 8 2 - 2 -  
9. หนองผง 9 1 1 - -  
10. ชัยพัฒนา 10 5 2 - 3  
11. ชัยเจริญ 11 3 - 2 1  
 
2.5.) ข้อมูลด้านสังคม 
การศึกษา มีสถาบันการศึกษาในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา  จำนวน  3 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเก่างิ้ว จำนวน  1  แห่ง
2.5.1. โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว   (ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา)
          - ครู  จำนวน 7  คน                - ห้องพักครู 1 ห้อง            - ห้องพยาบาล 1 ห้อง
          - พนักงานธุรการ 1 คน             - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง     - อาคารจำนวน 3 หลัง
          - นักการภารโรง  1 คน             -  ห้องสมุด    1   ห้อง      
     - นักเรียน จำนวน  33  คน         - ห้องธุรการ    1  ห้อง               
          - ห้องเรียน จำนวน  9  ห้อง        - ห้องประชุม  1  ห้อง
                                
   2.5.2. โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี  (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)
       -  ครู  จำนวน  6  คน             - นักเรียน จำนวน  56  คน
       -  ครูอัตราจ้าง  1 คน              - ห้องเรียน 9 ห้อง
       - ครูพี่เลี้ยง     1  คน              - ห้องสมุด  1 ห้อง     
       - นักการภารโรง  1 คน            
 
   2.5.3. โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)
         -  ครู  จำนวน  7  คน              -  อาคารอเนกประสงค์  1 ห้อง      
         -  นักเรียน จำนวน  40  คน        -  ห้องพยาบาล   1  ห้อง
         - ห้องเรียน  6  ห้อง
 
2.5.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเก่างิ้ว
 -  อาคารสถานที่   จำนวน  1  หลัง
 -  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จำนวน   3   คน
 -  นักเรียน   จำนวน   50  คน
    การสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1 แห่ง 
-    บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน  4  คน     
     
   การสงเคราะห์และสวัสดิการ
-    ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. จำนวน 747  คน
-    ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. จำนวน  140  คน
-    ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.  จำนวน  16  คน

  การศาสนา  มีวัดในเขตพื้นที่ จำนวน 6  แห่ง ,สำนักสงฆ์  1  แห่ง, ศูนย์ปฏิบัติธรรม  2 แห่ง

1. วัดสระแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านเก่างิ้ว
2. วัดชัยมงคล หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วงใหญ่
3. วัดป่ามัฌชิมาวาส  หมู่ที่ 4 บ้านคึมชาต
4. วัดโสภาราม  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด
5. วัดป่าสัมพันธวงษ์  หมู่ที่ 9 บ้านหนองผง
6. วัดศรีสุธรรมวราราม  หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา
7. สำนักสงฆ์ บ้านชัยเจริญ
8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพ โลกอุดร
9. สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  120  นาย
-   อาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) จำนวน  34  คน 
2.6) ข้อมูลสภาพด้านเศรษฐกิจ
         2.6.1.  ประชากรในตำบลเก่างิ้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจดังนี้
                                                      -  ทำนา                      
                   2.6.2.  การพาณิชยกรรม และบริการ
-  โรงสีข้าวขนาดใหญ่                      2  แห่ง               - ร้านอินเตอร์เน็ต    3  แห่ง
-  โรงสีข้าวขนาดไม่ถึง 20 แรงม้า       14  แห่ง              - อู่ช่อมรถยนต์        4  แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม                     3  แห่ง               - อู่เคาะ พ่น สี        1  แห่ง
-  โรงไฟฟ้า                                  1  แห่ง               - ร้านค้าทั่วไป         95 แห่ง
-  รีสอร์ท                                    3  แห่ง               -  ร้านเสริมสวย       3  แห่ง 
-  ปั้มน้ำมัน2หัวจ่ายขึ้นไป                 4  แห่ง              -  ร้านวัสดุก่อสร้าง    1  แห่ง
-  ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ                  4  แห่ง              -  ห้องให้เช่า            7  แห่ง
-  ร้านรับชื้อของเก่า                        1  แห่ง              -  สนามกอล์ฟ          1  แห่ง
- โรงงานผลิตหลังคาเมลทอลชีล          2  แห่ง             
2.7) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
2.7.1. การเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
                              1.) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว   มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ตำบลเก่างิ้วมี  11 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว จำนวน 22 คน    ดังนี้
1. นายกันธนา            อยู่ดี                          ประธานสภาอบต.
2. นายบุญจันทร์         หงษ์ประสิทธิ์             รองประธานสภาอบต.
3. นางพิศมัย              แววสุขสม                  เลขานุการสภาฯ
4. นายวิชัย                บริบูรณ์                      สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
5.นายทองใบ            โยดิน                         สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
6. นางประมูล            ทุมมา                         สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
7. นายประคอง          บุญเต็ม                      สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 3
8. นายประสงค์          อาจพละ                     สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 3
9. นายภาคภูมิ           วงษ์จารย์                    สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
10. นางทรัพย์สิน        ทะคำ                        สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 4
11.นายพิพัฒน์            อูปแก้ว                     สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 5
12.นายวันชนะ            หอมทอง                   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 5
13. นายรัชนี               ประโพธิ์ศรี                 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
14.นายสมชาย            สุนนท์                       สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
15.นางกฤษติยา          ตรัยรัตนยนต์              สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
16. นายสมบัติ           บริบูรณ์                       สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 9
17. นายชาลี            ถวิลวงษ์                       สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
18. นางจิราพร         สิมศิริวัฒน์                    สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
19. นายสัมฤทธิ์        สุวรรณจันทร์                สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
20. นางละคร          มหามูล                          สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
 
 2.) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว   มีคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขา ฯนายกอีก 1 คน ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล
                                      1. นายดิลก                อินทร์ผล                   นายก อบต.เก่างิ้ว
                                      2. นายอุทร                แสนเสนา                  รองนายก อบต.เก่างิ้ว
                                      3. นายกรม                 สมศรีแสง                 รองนายก อบต.เก่างิ้ว
                                      4. นายสิทธิชัย            บัวสาย                     เลขาฯ นายก อบต.
 2.8) การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
          ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  1  หน่วยงาน       คือ
1.) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       มีบุคลากรจำนวน  14  คน ดังนี้
1. นายบุญถม          ภาอ้อ           ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายชมภู            ก้อนสีลา        ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.
3. นางสาวกนกวรรณ    ประชากูล  ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
4.นางณิชากร          นาชิต            ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
5. พ.จ.ต.อนันท์      ประวันจะ        ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. นายบุญเกิด         ชะทา            ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
7. นายบรรจง          พลรักษา        ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสุภาวดี         กุลสุวรรณ์       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
9. นายเทอดศักดิ์    แสนเสนา        ตำแหน่ง  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
10. นางสาวชุติมา   สุระดนัย          ตำแหน่ง   พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                              
11. นายวัฒนา        ไชยดา           ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
12. นางกฤษณา     สังฆพันธ์        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
13.นายผล             อาสายุทธ์       ตำแหน่ง  นักการภารโรง  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
14. นายคำพาด      นารีคำ            ตำแหน่ง  ยาม (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
15. นายมนูญ         ประดับวงษ์     ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
16. นางสาววาสนา  เพ็งโคตร       ตำแหน่ง  แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
2.) กองคลัง   มีนักบริหารงานการเงิน (ผอ.กองคลัง) เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง  มีบุคลากรจำนวน  9  คน  ดังนี้
1.  นางอำไพ                ชูตระกูล         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางศิริพร                  ปัญญาบุญ     ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นายภาณุวัฒน์           ปัญญาบุญ      ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
4. นางวราพร                 เตชะแก้ว       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. นายอนันต์                 ก้อนศิลา       ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
6. นางสาวสำเนียง          มะลา            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                       
7. นางสาววิลาวัลย์        ดาทา             ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน             
8. นางสาวกชกร            อินทร์ผล        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ               
9.นายคำพันธ์           สิงห์บัณฑิต         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
3.) กองช่าง   มีนักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง มีบุคลากรจำนวน  4  คน ดังนี้
1.  นายพรณรงค์          มิเถาวัลย์         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
2.  จ.ส.อ ยงยุทธ์         วงษ์จารย์        ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
3.  จ.อ.นรินทร์             เจริญ              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
4.  นายเชษฐา              พลยุทธ          ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
5.  นายวีระสันต            นาชิต             ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
6.  นายพรชัย               มะลา              ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
4.) ส่วนการศึกษา   มีนักบริหารงานอบต. (รองปลัด)  รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนการศึกษามีบุคลากร จำนวน   6  คน  ดังนี้
 
1.  นางสมฤทัย            ก้อนสีลา           ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
2.  นางจิระวดี              ทัพเจริญ          ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย   (ครูผู้ช่วย)
3. นางสาวปาริฉัตร      พรมนิล             ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
4. นางธนทร               ธนาบุญภัทร์      ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
5. นางวาสนา              เทียนใช้ดี         ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
6. นายไสว                  สุนทัน              ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 5)  หน่วยตรวจสอบภายใน โดยขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีบุคลากร จำนวน  1  คน  ดังนี้
                    นางสาววันเพ็ญ  คำแก่นแก้ว   ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
ปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วมีจำนวนพนักงานส่วนตำบลทั้งหมด  18  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  8  คน    พนักงานจ้างเหมาบริการ  23  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  49  คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

                   ประถมศึกษา               จำนวน     6   คน
                   มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา   จำนวน      10  คน
                   ปริญญาตรี                  จำนวน     19  คน
                   ปริญญาโท                  จำนวน      4   คน    
 
2.9)  งบประมาณ
งบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษี และเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง  มีรายจ่ายตามแผนงาน โดยยึดการจัดงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นหลักในการจัดทำงบประมาณ
ปีงบประมาณ 25ุ63 ประมาณการรายรับ 35,000,000. - บาท
 
2.10) เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ดังนี้        

ครุภัณฑ์สำนักงาน

                              1. เครื่องถ่ายเอกสาร                                             จำนวน    1    เครื่อง
                              2. เครื่องพิมพ์ดีด                                                  จำนวน    1    เครื่อง
                              3. ตู้เก็บเอกสาร                                                    จำนวน   43    หลัง
                              4. โทรศัพท์สำนักงาน/โทรสาร                               จำนวน    7    เครื่อง
                              5.  เครื่องปรับอากาศ                                            จำนวน    25   เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แยกเป็น

1. อบต.ได้รับมอบจากกรมปกครอง (อินเตอร์เน็ตตำบล)        จำนวน    1    ชุด
2. อบต.จัดซื้อเอง                                                             จำนวน    7    ชุด
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค                                             จำนวน   11   เครื่อง
4. เครื่องปริ๊นเตอร์                                                             จำนวน   11   เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แยกเป็น

1. โทรทัศน์สีจอแบน                                             จำนวน   2 เครื่อง
2.  กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล                                   จำนวน   7  เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                              1. ตู้เย็น                                                             จำนวน    2  หลัง
                              2. กระติกน้ำร้อน                                                  จำนวน   1   ใบ
                              3. เครื่องตัดหญ้า                                                 จำนวน   2 เครื่อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ / การแพทย์

                              1. เครื่องพ่นหมอกควัน                                              จำนวน  3  เครื่อง
ครุภัณฑ์สำรวจ (ส่วนโยธา)
                              1. ไม้สต๊าป                                                          จำนวน  1   ชุด
                              2. กล้องระดับ                                                       จำนวน  1   ตัว

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ส่วนโยธา)

                             1. เครื่องเชื่อมโลหะ                                                  จำนวน  1  เครื่อง
                             2. เครื่องตัดเหล็ก                                                       จำนวน   1 เครื่อง
                               3. เครื่องตบดิน                                                         จำนวน  1  เครื่อง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                              1. รถจักยานยนต์                                                   จำนวน   1   คัน
                              2. รถยนต์                                                           จำนวน   1   คัน
                               3. รถบรรทุกอเนกประสงค์                                            จำนวน   1   คัน
                               4. รถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย                                    จำนวน    1  คัน
 
 
************************************

ข้อมูลทั่วไป อบต. เก่างิ้ว