นายบุญถม ภาอ้อ
ปลัด อบต.
0986013507

นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
0836755009

นางสาวกนกวรรณ ประชากูล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
0974451452

นางสุภาวดี กุลสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
0817296098

พ.จ.ต.อนันท์ ประวันจะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0846749561

นางสาวหนูกัณฑ์ วงษ์จวง
นักพัฒนาชุมชน
0624937402

นางณิชากร นาชิต
นักทรัพยากรบุคคล
0956473406

นายเทอดศักดิ์ แสนเสนา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0649626351

นายสถาพร พรมกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0943237284

นายวัฒนา ไชยดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
0892778844

นายผล อาสายุทธ์
จ้างเหมาบริการ

นายดาวเรือง ทากุดเรือ
จ้างเหมาบริการ

นายกระแสสินธุ์ ลุนบง
จ้างเหมาบริการ

นายมนูญ ประดับวงษ์
จ้างเหมาบริการ
0959690968

นายอาดุลย์ อ้วนภักดี
จ้างเหมาบริการ

นางสาววาสนา เพ็งโคตร
จ้างเหมาบริการ

นางกฤษณา สังฆพันธ์
จ้างเหมาบริการ
0810528612

นางสาวชุติมา สุระดนัย
จ้างเหมาบริการ
0846971751

นายอัมพร มนิสสาร
จ้างเหมาบริการ

นายบุญถิ่น พลรักษา
จ้างเหมาบริการ