นายดิลก อินทร์ผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0895739723

นายทวีศักดิ์ อูบแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0611567874

นายสิทธิชัย บัวสาย
รองนายก อบต.
0934604484

นายชมภู ก้อนสีลา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
0633658063

นายชมภู ก้อนสีลา
รองปลัด อบต.
0633658063