นางสมฤทัย ก้อนสีลา
นักวิชาการศึกษา
0868648025

นางจิระวดี ประวันเตา
ครู (ครูคศ.1)
0843742714

นางธนทร ธนาบุญภัทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
0883101475

นางสาววาสนา เวชไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
0857417571

นายไสว สุนทัน
จ้างเหมาบริการ

นางสาวอภิญญา เพียวงษ์
จ้างเหมาบริการ