นางอำไพ ชูตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
0892784179

นายภาณุวัฒน์ ปัญญาบุญ
นักวิชาการพัสดุ
0856479800

นางศิริพร ปัญญาบุญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
0849817714

น.ส.วราพร เตชะแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0990439889

นายอนันต์ ก้อนสีลา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0910565717

นางสาวจุฑามาศ วิเชียรลม
ผช.เจ้าพนังงานจัดเก็บรายได้
0834629812

นางสาววิลาวัลย์ ดาทา
ผช. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0804151370

นางสาวสำเนียง มะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0934536077

นายเจษฎา วรสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
0855951446