นางปิยพร ขันตีกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสมฤทัย ก้อนสีลา
นักวิชาการศึกษา
0868648025

นางจิระวดี ทัพเจิรญ
ครู (ครูคศ.1)
0843742714

นางเพ็ญศรี ฮึมพล
ผู้ดูแลเด็ก
0883101475

นางสาววาสนา เวชไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
0857417571