ชื่อ - นามสกุล :นายกันธนา อยู่ดี
ตำแหน่ง :ประธานสภา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0658234551
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :