ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ บริบูรณ์
ตำแหน่ง :ส.อบต.ม.9
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0807422079
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :