นายดิลก อินทร์ผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0895739723

นายอุทร แสนเสนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0812637842

นายสิทธิชัย บัวสาย
รองนายก อบต.
0934604484

นายบุญถม ภาอ้อ
ปลัด อบต.
0986013507

นายชมภู ก้อนสีลา
รองปลัด อบต.
0633658063