นางสาวกนกวรรณ ประชากูล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
0974451452

นางสุภาวดี กุลสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
0817296098

พ.จ.ต.อนันท์ ประวันจะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0846749561

นางณิชากร นาชิต
นักทรัพยากรบุคคล
0956473406

นางสาวนิภา ประกอบนันท์
นักวิชาการสาธารณสุข
0657144463

ส.อ.ทิวากร ธนาสกุลชัย
นิติกร
0854790244

พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานต์บัณฑิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0870552091

นายเทอดศักดิ์ แสนเสนา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0649626351

นายสถาพร พรมกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0943237284

นายมนูญ ประดับวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
0959690968

นางสาวชุติมา สุระดนัย
ผช.จพง.ธุรการ
0846971751