นายพรณรงค์ มิเถาวัลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0821213774

จ.ส.อ.ยงยุทธ วงษ์จารย์
นายช่างโยธา
0953924998

พ.จ.อ นรินทร์ เจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
0868824249

นายวีระสันต์ นาชิต
จ้างเหมาบริการ

นายพรชัย มะลา
จ้างเหมาบริการ