นางสาวกฤษติยา บุตรวิชา
ประธานสภา
0844492823

นายภาคภูมิ วงษ์จารย์
รองประธานสภาฯ
0630329784

นายแสงชัย นาโสม
เลขานุการสภา อบต.เก่างิ้ว
0868583628

นายทองใบ โยดิน
ส.อบต.ม.1
0811299612

นางสาวทิชา สุวรรณัง
ส.อบต.ม.3
0938460189

นายกรม สมศรีแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0817294226

นางบุญหลาย จันทร์เวิน
ส.อบต.ม.5
0639621290

นางสุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่
ส.อบต.ม.6
0628954735

นายสงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์
ส.อบต.ม.8
0936248775

นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.9
0619509911

นางจิราพร สิมศิริวัฒน์
ส.อบต.ม.10
0943863666